Vērtības un pārliecība

Uz vērtībām mēs balstām visas savas darbības. Tās kalpo arī par mūsu ētikas kodeksu.

“Klients un kvalitāte – visu darbību pamatā”

No saviem konkurentiem mēs atšķiramies ar to, ka savu darbību pamatā izvirzām kvalitāti un klientu.

Uz vērtībām mēs balstām visas savas darbības. Tās kalpo arī par mūsu ētikas kodeksu. Vērtības paliks spēkā tad, ja biznesa virziens mainīsies.

Pārliecība nosaka kopīgi nolemtus darbību veidus. Kesko Grupas un Onninen darbības pamatā ir četras pārliecības:

“Es radu uzticību”

Mēs viens otru iedrošinām, sniedzot gan pozitīvas, gan konstruktīvas atsauksmes. Mēs cieņpilni sarunājamies ar kolēģiem un priecājamies sadarboties.

“Es rādu ceļu”

Svarīgi pārliecināties, ka ikviens Grupas darbinieks zina, kas jāsasniedz un kāds ir plāns. Mēs uzstādām skaidrus mērķus un mērām rezultātus. Mēs spējam pielāgoties mainīgiem apstākļiem un mainām savus darba ieradumus, ja nepieciešams. Mums ir dalīta atbildība un mēs veicinām kopīgu lēmumu pieņemšanu.

“Es piedalos”

Mēs uzņemamies atbildību par savu darbu un izrādām iniciatīvu. Mēs apšaubām iesīkstējušu praksi un iesakām jaunus veidus darbību veikšanai, kā arī dalāmies zināšanās.

“Es strādāju tieši, atvērti un godīgi”

Mēs veicinām atvērtu komunikāciju un esam godīgi viens pret otru.