SIA Onninen e-veikala lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie Piegādes noteikumi ("Piegādes noteikumi") nosaka tiesiskās attiecības starp SIA Onninen kā pārdevēju ("Pārdevējs") un pircēju ("Pircējs") saistībā ar to, ka Pircējs veic preču pasūtījumu un Pārdevējs piegādā preces Pircējam, pamatojoties uz atsevišķiem pamat līgumiem ("Pamat līgums" un “Projekta līgums” un “Pirkuma līgums“).
1.2. Šie Piegādes noteikumi ir noteicošie attiecībā pret jebkādiem standarta noteikumiem, ko varētu piemērot Pircējs. Ja saziņā ar Pārdevēju Pircējs atsaucas uz saviem standarta noteikumiem, bet neiebilst pret Piegādes noteikumu piemērošanu vai to pārākumu pār saviem standarta noteikumiem, par Pirkuma līguma sastāvdaļu tiek uzskatīti tikai tādi Pircēja standarta noteikumi, kas nav pretrunā ar Piegādes noteikumiem.
1.3. Piegādes noteikumi ir preču projekta vai pamatlīguma ("Pamatlīgums" un “Projekta līgums”, un “Pirkuma līgums“) starp Pircēju un Pārdevēju neatņemama sastāvdaļa.
1.4. Piegādes noteikumi attiecas uz visu Pārdevēja preču pārdošanu, šo preču izvēle un cenas ir pieejamas Pārdevēja tīmekļa vietnē www.onninen.lv. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt pārdoto preču sortimentu un cenas, par šiem grozījumiem paziņojot Pārdevēja tīmekļa vietnē www.onninen.lv.
1.5. Parakstot Pamatlīgumu, Pircējs apliecina, ka ir detalizēti iepazinies ar Piegādes noteikumiem, izprot Piegādes noteikumu būtību un no tiem izrietošās tiesības un pienākumus, un piekrīt, ka Piegādes noteikumi attiecas uz pamat līgumu un katru projekta līgumu.
1.6. Pretrunu gadījumā starp projekta līgumu, Pamatlīgumu un Piegādes noteikumiem Pušu nodomi vispirms tiek interpretēti, pamatojoties uz Pamatlīgumu, tad uz Pamatlīguma pielikumiem (tostarp Projekta līgumu), tad uz Piegādes noteikumiem.

 1. Pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Pircējs iesniedz Pārdevējam pasūtījumu rakstveidā reproducējamā formātā un nosūta to uz Pārdevēja tīmekļa vietnē pieejamo Pārdevēja kontaktinformāciju (kuru Pārdevējs ik pa laikam var grozīt), pasūtījumā norādot pieprasītās preces veidu un tās konkrētos parametrus (izmēri, krāsa u.c.), preces daudzumu, pieprasīto piegādes laiku un vietu, kā arī citus Pircējam būtiskus pasūtījuma noteikumus, tostarp Pircēja kontaktinformāciju. Pircēja pasūtījums tiek uzskatīts par piedāvājumu noslēgt Pirkuma līgumu saskaņā ar pasūtījumā ietvertajiem noteikumiem.
2.2. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja pasūtījumu, Pārdevējs: (1) apstiprina Pircēja pasūtījumu, kas veikts saskaņā ar 2.1. punktu, nosūtot Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu ("Pasūtījuma apstiprinājums"), vai (2) tajā pašā laikā iesniedz Pircējam pret piedāvājumu, norādot nosacījumus, ar kādiem Pārdevējs ir gatavs pārdot Pircējam pasūtījumā norādītās preces. Pret piedāvājums ir spēkā 5 darba dienas no tā nosūtīšanas dienas, ja vien pret piedāvājumā nav norādīts citādi. Pēc pret piedāvājuma termiņa beigām pret piedāvājuma noteikumi Pārdevējam vairs nav saistoši.
2.3. Ja Pircējs piekrīt pret piedāvājuma ietvertajiem noteikumiem, pret piedāvājuma spēkā esamības laikā, Pircējs iesniedz savu piekrišanu Pārdevējam tādā formātā, ko var atveidot rakstiski. Pēc Pircēja piekrišanas/ apstiprinājuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav iesniedzis savu piekrišanu Pārdevējam pienācīgā formātā pret piedāvājuma spēkā esamības laikā (tostarp, ja Pircēja apstiprinājums sasniedz Pārdevēju ar novēlošanos), tiek uzskatīts, ka Pircējs nav iesniedzis savu apstiprinājumu.
2.4. Pirkuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu.
2.5. Uz Pirkuma līguma pamata pārdoto preču cena tiek noteikta, pamatojoties uz pasūtījuma apstiprinājumā norādītajām cenām, ja tās atbilst Pārdevēja pret piedāvājumā norādītajām cenām vai, ja Pārdevējs nav iesniedzis pret piedāvājumu, Pircēja pasūtījumā norādītajām cenām.
2.6. Pārdevējs norāda uz Pircēja likumā noteikto pienākumu nodrošināt, ka Pircēja darbība ir saskaņā ar likumu un ka Pircējs nepārdod no Pārdevēja iegādātos produktus vai nekādā citā veidā nepadara tos pieejamus personām vai teritorijās, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt vai izpildīt pasūtījumu, ja Pārdevējam ir aizdomas vai tas konstatē, ka pasūtījuma izpilde varētu būt starptautisko sankciju pārkāpums.
2.7. Ja Pircējs Pirkuma līguma noslēgšanas nolūkā nosūta Pārdevējam projekta dokumentāciju, iepirkuma dokumentus vai citu līdzīgu informāciju, nenorādot Pircēja vajadzības pēc konkrētām precēm vai preču daudzumiem, vai nelūdzot Pārdevējam iesniegt piedāvājumu atbilstoši Pārdevēja aplēsēm, kādas preces un kādos daudzumos varētu būt nepieciešamas Pircējam (projekta pārdošana), tad šādā gadījumā Pārdevēja aplēses par nepieciešamo preču sortimentu, daudzumu vai citiem parametriem nav saistošas Pircējam vai Pārdevējam, ciktāl Pārdevējs nesniedz pakalpojumus Pircēja projekta vajadzību analīzei un nesniedz nekādas saistošas aplēses par Pircēja preču vajadzībām. Projekta pārdošanas gadījumā Pārdevēja piedāvājums par preču sortimentu un daudzumu ir tikai papildu informācija Pircējam, un Pārdevēja piedāvājums ir saistošs tikai attiecībā uz preču vienības cenām. Projekta pārdošanas gadījumā pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs apstiprina Pārdevēja piedāvājumu (līgums tiek uzskatīts par noslēgtu attiecībā uz Pārdevēja piedāvājumā norādītajām precēm par piedāvājumā norādītajiem daudzumiem un vienības cenām) vai ja Pircējs vēlas koriģēt Pārdevēja piedāvājumā norādīto preču sortimentu vai daudzumu, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pārdevējs ir apstiprinājis Pircēja piedāvājumu (līgums noslēgts par Pārdevēja piedāvājumā norādītajām vienības cenām un sortimentu un daudzumu, kas norādīts Pircēja apstiprinājumā). Projekta pārdošanas gadījumā Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja piedāvātās preces atbilst Pircēja faktiskajām vajadzībām.

 1. Preču piegāde, nodošana un īpašumtiesību nodošana

3.1. Piegādājot preces, piemēro Incoterms 2020 EX Works klauzulu [Pārdevēja noliktava], ja vien puses nav vienojušās citādi pamatlīgumā vai konkrētajā pārdošanas līgumā. Ja puses ir vienojušās, ka Pārdevējs piegādās preces uz Pircēja norādīto galamērķi un šim nolūkam organizēs transportu, Pircējs papildus preču cenai samaksā Pārdevējam arī transporta izmaksas, kas norādītas Pasūtījuma apstiprinājumā, saskaņā ar Pārdevēja tīmekļa vietnē publicēto transporta pakalpojumu cenrādi vai saskaņā ar transporta pakalpojumu tarifu, par ko Pircējs un Pārdevējs vienojas katru reizi.
3.2. Preces, kas ir Pirkuma līguma priekšmets, tiek piegādātas Pircējam Pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā termiņā ("Piegādes datums"). Ja piegādes termiņš ir norādīts nedēļās, nevis dienās vai datumos, par Piegādes datumu uzskata pirmo darba dienu pēc termiņa pēdējās nedēļas pēdējās darba dienas.
3.3. Ja Pircējs kavē avansa maksājumu, pārvadātāja izraudzīšanos vai jebkuru citu savu saistību izpildi, Piegādes datums automātiski tiek pagarināts par Pircēja kavējuma laiku.
3.4. Pircējs izved preces no Pārdevēja noliktavas Piegādes dienā, bet ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā pēc Piegādes dienas, ja vien puses nav vienojušās citādi.
3.5. Ja Pircējs kavē saistību izpildi, kas paredzētas klauzulā 3.4 vai Pircējs nepieņem preces Pārdošanas līgumā noteiktajā Piegādes dienā (Pircēja kavēšanās pieņemt preces), preces tiek uzskatītas par nodotām Pircējam, un Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja noliktavas maksu par preču uzglabāšanu 0,1% par katru nokavēto kalendāro dienu , kā arī atlīdzināt jebkurus citus izdevumus, kas Pārdevējam radušies saistībā ar preču pieņemšanas kavēšanos. Iepriekšminētā noliktavas maksas likme par precēm ir pieejama Pārdevēja tīmekļa vietnē noteiktā cenrāža veidā, un Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt noliktavas maksas likmi, attiecīgos grozījumus publicējot Pārdevēja tīmekļa vietnē.
3.6. Ja puses ir vienojušās par preču nodošanu Pircēja pārstāvim un Pircējs pamatlīgumā vai pirkuma līgumā ir norādījis pilnvarotas personas, kas ir pilnvarotas pieņemt piegādes, Pārdevējam ir tiesības pārbaudīt, vai personas, kas pieņem piegādi, ir Pircēja pilnvarotās personas, un gadījumā, ja piegādi pieņem citas personas, nevis tās, kuras Pircējs ir paziņojis Pārdevējam, Pārdevējam ir tiesības atteikties nodot preces šādām personām. Tomēr šajā punktā minētajos gadījumos preces joprojām tiek uzskatītas par pienācīgi piegādātām Pircējam.
3.7. Preču iepakošanu organizē un visas attiecīgās izmaksas sedz Pārdevējs.
3.8. Ja Pircējs pieprasa, lai Pārdevējs nodod pasūtītās preces pārvadātājam, Pircējs apņemas ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Piegādes datuma paziņot Pārdevējam pārvadātāju, kuram Pārdevējam jānodod preces pārvadāšanai. Pārdevēja pienākums saskaņā ar Pirkuma līgumu nodot preces Pircējam tiek izpildīts ar brīdi, kad Pārdevējs laikus nodod pasūtītās preces Pircēja norādītajam pārvadātājam.
3.9. Īpašumtiesības uz precēm tiek nodotas Pircējam pēc tam, kad Pircējs ir pilnībā samaksājis preču cenu un ir pilnībā izpildījis pārējās maksājumu saistības, ja tādas ir, pret Pārdevēju (īpašumtiesību rezervēšanas klauzula). Preču nejaušas iznīcināšanas un bojājumu risks pāriet uz Pircēju saskaņā ar saskaņoto piegādes klauzulu.
3.10. Ja Pārdevējs kavē preču piegādi, Pārdevējs pēc iespējas ātrāk informē Pircēju par kavēšanos un paziņo, kad var sagaidīt preču piegādi. Ja Pārdevēja piegādātās preces Pārdevējs ir pasūtījis pie trešās personas apakšuzņēmēja un preču piegāde kavējas šādas trešās personas apakšuzņēmēja izraisītu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav uzskatāms par atbildīgu par preču piegādes kavēšanos, un Pircējs cita starpā nav tiesīgs atteikties pieņemt kavēto preču piegādi vai atteikties maksāt par precēm, pieprasīt samazināt kavēto preču cenu vai izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādes aizkavēšanos tikai tad, ja piegāde ir aizkavējusies Pārdevēja vainas dēļ. Preču piegādes kavējuma gadījumā Pārdevēja vainas dēļ Pircējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no kavēto preču cenas par katru kavēto kalendāro dienu. Ja preču piegāde kavējas ilgāk par 120 kalendārajām dienām Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs ir tiesīgs atteikties pieņemt kavēto preču piegādi un atkāpties no attiecīgā Pirkuma līguma.
3.11. Par preču nodošanu Pircējam vai Pircēja izraudzītam pārvadātājam sagatavo preču piegādes pavadzīmi, kurā norāda nodoto preču partiju un citas būtiskas ziņas, tostarp nodoto preču daudzumu. Ja, nododot preces, tiek konstatēti jebkādi trūkumi attiecībā uz daudzumu vai kvalitāti, tie tiek ierakstīti pavadzīmē. Ja preču piegādes pavadzīmē nav reģistrēti nekādi trūkumi, tiek uzskatīts, ka, nododot preces pircējam vai pircēja izraudzītam pārvadātājam, preces gan daudzuma, gan kvalitātes ziņā atbilst pirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem.
3.12. Pircējs iesniedz jebkādas pretenzijas par precēm ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preču nodošanas Pircējam vai Pircēja izraudzītam pārvadātājam. Pretenzija jāiesniedz rakstiski, izmantojot Pārdevēja kontaktinformāciju, kas norādīta pamatlīgumā vai projekta līgumā (ja iespējams, pievienojot trūkumu fotogrāfijas).
3.13. Ja Pārdevējs Pircēja pasūtītās preces pasūta no trešās personas un puses ir vienojušās, ka trešā persona nodod preces Pircējam, Pircējs apņemas pēc preču pieņemšanas rūpīgi pārbaudīt preces un organizēt pienācīgu preču pieņemšanas dokumentēšanu saskaņā ar punktā noteiktajām prasībām. 3.11 Piegādes noteikumos.

 1. Preču cena un maksājumu saistības

4.1. Pircējs samaksā pirkuma līgumā, pamatlīgumā vai konkrētajā projekta līgumā noteikto preču summu līdz pirkuma līgumā, pamatlīgumā vai konkrētajā projekta līgumā noteiktajam samaksas termiņam.
4.2. Pirkuma cena tiek pārskaitīta uz Pārdevēja norēķinu kontu, kas norādīts Pārdevēja izsniegtajā rēķinā. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pienācīgi izpildījis savas maksājuma saistības, ja nepieciešamā summa ir pilnībā ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā.
4.3. Ja Pircējs kavē pirkuma summas samaksu vai citu noteikto maksājumu saistību izpildi (izņemot procentu vai nokavējuma procentu samaksas saistības), Pircējam ir pienākums maksāt Pārdevējam procentus 0,5% apmērā no kavētās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.
4.4. Ja Pircējs kavē jebkādu maksājumu saistību izpildi, kas paredzētas punktā 4.3. Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties apturēt visu savu saistību izpildi, kā arī atteikties pieņemt Pircēja pasūtījumus līdz brīdim, kad Pircēja maksājumu kavējumi ir pilnībā samaksāti. Ja Pircējs kavē avansa maksājumu, Piegādes datums tiek automātiski atlikts par attiecīgo dienu skaitu, par cik dienām Pircējs kavē maksājumu.
4.5. Ja Pircējs kavē noteiktās pirkuma summas samaksu ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no līguma, pieprasīt Pircējam nodoto preču tūlītēju atgriešanu Pārdevēja atrašanās vietā uz Pircēja rēķina, atteikties izpildīt attiecīgo līgumu un citus vēl neizpildītos līgumus, atteikties slēgt citus līgumus un pieprasīt no Pircēja līgumsodu .
4.6. Par iespējamām atlaidēm vienojas, noslēdzot pamatlīgumu vai projekta līgumu. Kredīta iespējas katram klientam izvērtē atkarībā no tā finansiālajām iespējām. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt atlaižu likmi un kredīta iespējas.
4.7. Kad tiek saņemti Pircēja maksājumi, vispirms tiek uzskatīti par samaksātiem visi iekasēšanas izdevumi, pēc tam līgumsodi un kavējuma procenti un visbeidzot - parāda pamatsumma.
4.8. Ja Puses ir vienojušās par avansa maksājumu vai nodrošinājuma iemaksu no Pircēja puses, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pildīt savas saistības saskaņā ar Pirkuma līgumu, kamēr nav saņemts avansa maksājums pilnā apmērā un/vai nav iesniegts nodrošinājums.

 1. Kredīta limits

5.1. Pārdevējam ir tiesības piemērot Pircējam noteikto kredītlimitu. Kredīta limita summa ir Pircēja neapmaksāto rēķinu un visu pasūtījumu kopējā summa jebkurā brīdī.
5.2. Ja Pārdevējs ļauj Pircējam faktiski pārsniegt kredītlimitu bez rakstiskas vienošanās starp pusēm par kredītlimita palielināšanu, netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir atteicies no savām tiesībām jebkādā apmērā vai piekritis palielinātajam kredītlimitam, un Pārdevējs saglabā visas tiesības pieprasīt Pircējam veikt maksājumus, pieprasīt nokavējuma procentus, kas aprēķināti par maksājumu kavējumu, un atteikties piegādāt preces, ja ir pārsniegts kredītlimits.
5.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Pircējam piešķirtā kredītlimita apmēru vai atteikties piemērot Pircējam jebkuru kredītlimitu, par to paziņojot Pircējam.

 1. Atbildība

6.1. Pārdevēja atbildība par jebkādām prasībām, kas izriet no Pamat līguma, ir ierobežota ar to preču pirkuma summ, kuras Pārdevējs ir nodevis Pircējam, pamatojoties uz attiecīgo pamat līgumu.
6.2. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu netiešu zaudējumu, tostarp peļņas zaudējumu, kompensāciju.
6.3. Gadījumā, ja ražotājs ir izsniedzis pārdošanas garantiju precēm, kas ir līguma priekšmets, Pārdevējs nodod Pircējam kopā ar valdījumu pār precēm arī visas pretenzijas un tiesības, kas izriet no šādas ražotāja garantijas, un Pircējs var izmantot ražotāja garantijas prasības pret šīs garantijas sniedzēju.
6.4. Piegādes noteikumos paredzētie Pārdevēja atbildības ierobežojumi nav piemērojami, ja Pārdevējs pārkāpumu ir izraisījis tīši vai tas noticis Pārdevēja rupjas neuzmanības dēļ.

 1. Preču atgriešana

7.1. Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju var atgriezt pasūtītās preces.
7.2. Pircējs var pieprasīt atgriezt Pārdevēja noliktavas sarakstā iekļautās preces ne vēlāk kā 14 kalendārās dienas pēc Piegādes datuma un tikai ar nosacījumu, ka preces kopā ar iepakojumu ir oriģinālajā iepakojumā, ir nebojātas un bez defektiem un Pircējs informē Pārdevēju par Piegādes datumu, kad attiecīgās preces tika nodotas Pircējam, un preču rēķina numuru. Ja Pārdevējs piekrīt Pircēja priekšlikumam atgriezt preces, Pircējs uz sava rēķina nogādā preces Pārdevēja noliktavā. Pēc preču atgriešanas Pārdevēja pārstāvis pārbauda atgrieztās preces un sastāda rakstisku dokumentu par preču atbilstību. Pārdevējs atmaksā Pircējam noteiktu daļu no preču cenas, par kuru tika panākta vienošanās Pirkuma līgumā; precīzu atmaksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz Pārdevēja tīmekļa vietnē pieejamo cenu sarakstu. Pārdevējs atmaksā Pircējam par atgrieztajām precēm 60 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir pieņēmis un apstiprinājis atgrieztās preces.
7.3. Ja preces ir jāatdod atpakaļ trešajai personai, kas preces ir ražojusi vai izplatījusi, Pārdevējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pircējs organizē preču nodošanu atpakaļ trešajai personai saskaņā ar trešās personas noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem, Pircējam sedzot visas saistītās izmaksas.
7.4. Noliktavas sarakstā neiekļauto preču atgriešana vai noliktavas sarakstā iekļauto preču atgriešana pēc termiņā, kas minēts punktā 7.2 ir iespējama tikai saskaņā ar noteikumiem, par kuriem Pārdevējs un Pircējs ir rakstiski vienojušies.

 1. Personas datu apstrāde

8.1. Pamatlīguma un Pirkuma līguma izpildes nolūkā Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus. Puses atzīst, ka uz personas datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR) un citi attiecīgie tiesību akti un uzraudzības iestāžu norādījumi, kas attiecas uz personas datu apstrādi Latvijas Republikā (turpmāk kopā - "tiesību akti").
8.2. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta izpratnē Pārdevējs ir tam nosūtīto vai darīto pieejamo personas datu apstrādātājs, bet Pircējs ir datu pārzinis.
8.3. Pircējs:
8.3.1. nodrošina, ka visi norādījumi par personas datu apstrādi atbilst VDAR un tiesību aktu noteikumiem, un šie norādījumi nekādā gadījumā nerada situāciju, kurā Pārdevējs pārkāpj tiesību aktus;
8.3.2. ievēro tiesību aktu noteikumus, tostarp, ka Pārdevēja apstrādātie personas dati ir precīzi, atbilstoši, ir tiesisks pamats nosūtīt personas datus Pārdevējam apstrādei un datu subjekti ir informēti par Pārdevēja veikto apstrādi;
8.4. Pārdevējs:
8.4.1. apstrādā personas datus Pircēja vārdā tādā apjomā, kāds nepieciešams Līgumā noteikto saistību izpildei, pamatojoties uz Pircēja sniegtajiem vai no Pircēja saņemtajiem norādījumiem vismaz rakstveidā reproducējamā formātā (piemēram, norādījumi, kas nosūtīti pa e-pastu vai citiem saziņas kanāliem) un tiesību aktu noteikumiem par personas datu apstrādi;
8.4.2. neizpauž un nenosūta personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk - ES/EEZ), ja vien šāda darbība nav saskaņā ar VDAR 5. nodaļu;
8.4.3. piemēro visus VDAR 32. pantā prasītos drošības pasākumus, tostarp tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu riskam atbilstošu drošības līmeni un novērstu riskus, ko rada apstrāde, jo īpaši nejaušu vai nelikumīgu personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem;
8.4.4. nodrošina, ka personas (Pārdevēja darbinieki, apakšuzņēmēji, valdes locekļi un citas līdzīgas personas), kas, pildot saistības saskaņā ar pamat līgumu vai projekta līgumu, piekļūst personas datiem, ievēro konfidencialitātes pienākumu vai uz tām attiecas konfidencialitātes pienākums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un šīs personas zina savus pienākumus un saistības attiecībā uz datu apstrādi;
8.4.5. palīdz Pircējam nodrošināt datu pārziņa pienākumu izpildi, kas izriet no tiesību aktiem, galvenokārt VDAR 32.-36. panta, tādā apmērā, kas ir saprātīgs, atbilstošs un nav pārmērīgi apgrūtinošs, kā arī ņemot vērā personas datu apstrādes veidu un Pārdevēja rīcībā esošo informāciju;
8.4.6. dara Pircējam pieejamu visu informāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu no šīs sadaļas un tiesību aktiem izrietošo saistību izpildi;
8.4.7. nekavējoties informē Pircēju, ja uzzina par datu aizsardzības pārkāpumu attiecībā uz personas datiem, kas apstrādāti, pamatojoties uz pamat līgumu vai pārdošanas līgumu, un nekavējoties nosūta Pircējam VDAR 33. panta 3. punktā paredzēto informāciju, tostarp pārkāpuma veidu, attiecīgo datu subjektu aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu;
8.4.8. sadarbojas ar Pircēju, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumus. Ja notiek personas datu aizsardzības pārkāpums, Pārdevējs sadarbojas ar Pircēju, lai pēc iespējas efektīvāk un ātrāk novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un/vai mazinātu tā iespējamās negatīvās sekas;
8.4.9. var piesaistīt citus datu apstrādātājus ("Apakšapstrādātājs") pamatlīgumā vai projekta līgumā noteikto saistību izpildei; ja tiek piesaistīts Apakšapstrādātājs, Pārdevējs nodrošina, ka uz Apakšapstrādātāju attiecas šajā iedaļā noteiktie pienākumi;
8.4.10. pēc pamat līguma izbeigšanas iznīcina vai atdod Pircējam visus personas datus, kas apstrādāti pamat līgumā paredzēto saistību izpildes nolūkā, un dzēš esošās kopijas, ja vien tiesību akti neparedz datu glabāšanu.

 1. Kesko K rīcības kodekss

9.1. Pārdevējs un Pārdevēja darbinieki ir apņēmušies ievērot Kesko darbinieku rīcības kodeksa vadlīnijas (K rīcības kodekss) (pieejams: https://kesko.fi/et/k-code-of-conduct/).
9.2. Pircējs apliecina Pārdevējam, ka:
9.2.1. viņi ir informēts par visiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz līgumslēdzēju pušu darījumu attiecībām, un apņemas ievērot šos pienākumus;
9.2.2. Pircēja uzņēmums, tā darbinieki vai citas personas, kas pilda savus pienākumus, pamatojoties uz šo līgumu, nedrīkst piedalīties, pieļaut vai veicināt nelikumīgas darbības. Šādas darbības ietver nelikumīgu maksājumu vai labumu piedāvāšanu, nodrošināšanu, gaidīšanu vai pieņemšanu personīgi vai trešās personas vārdā un konkurences noteikumu pārkāpšanu; un
9.2.3. viņiem ir nosūtītas K Rīcības kodeksa pamatnostādnes, viņi tās ir pārskatījuši un apņēmušies ievērot tajās un rīcības kodeksā noteiktos principus. Spēkā esošais Kesko K rīcības kodekss darījumu partneriem ir pieejams tīmekļa vietnē (https://kesko.fi/et/k-code-of-conduct/).
9.2.4. Ja Pircējs no līguma izrietošo saistību izpildei piesaista trešās personas, Pircējs nodrošina, ka šī trešā persona ievēro iepriekš minētos punktus. 9.2.1-9.2.3.
9.3. Ja Pircējs nepilda šajā līgumā noteiktās saistības vai neievēro vadlīnijās noteiktos principus un rīcības kodeksus, tas uzskatāms par būtisku līguma pārkāpumu no Pircēja puses, kas dod Pārdevējam tiesības nekavējoties izbeigt Pamatlīgumu un visus vēl neizpildītos projekta līgumus, nosūtot Pircējam attiecīgu paziņojumu.

 1. Paziņojumu iesniegšana

10.1. Visi paziņojumi starp pusēm par Līgumu ir jāsniedz rakstiski, izņemot paziņojumus, kas jāsniedz rakstveidā reproducējamā formātā, kā paredzēts Piegādes noteikumos.
10.2. Visi pusēm adresētie paziņojumi un paziņojumi, kas tiek sniegti rakstiski, tiek uzskatīti par pienācīgi izsniegtiem, ja tie ir izsniegti attiecīgajā formātā personīgi vai ar kurjeru pret parakstu, vai nosūtīti ierakstītā vēstulē pusei uz pircēja juridisko adresi, vai digitālā formātā ar parakstu uz pircēja e-pasta adresi. Citas deklarācijas vai paziņojumus var piegādāt pusei uz e-pasta adresi, kas norādīta komercreģistrā.
10.3. Deklarācija vai paziņojums, kas iesniegts tādā veidā, kā norādīts punktā 10.2 tiek uzskatīts par saņemtu šādā veidā:
10.3.1. deklarācija vai paziņojums, ko piegādā personīgi vai ar kurjeru, - no dokumenta nodošanas brīža;
10.3.2. deklarācija vai paziņojums, kas piegādāts ierakstītā vēstulē, - nākamajā darbdienā pēc tam, kad paziņojums ir darīts pieejams, bet ne vēlāk kā ceturtajā (4.) darbdienā pēc tam, kad paziņojums nodots pasta dienestam;
10.3.3. paziņojums vai deklarācija, kas nosūtīta uz puses e-pasta adresi, - nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
10.4. Puse paziņo otrai pusei par izmaiņām pamat līgumā norādītajā kontaktinformācijā nekavējoties pēc tam, kad kontaktinformācija ir mainījusies. Pamat līgumā sniegtā informācija tiek uzskatīta par attiecīgi izmainītu no paziņojuma saņemšanas brīža.

 1. Nobeiguma noteikumi

11.1. Puses saglabā konfidencialitāti par pamat līguma un uz tā pamata noslēgto pārdošanas līgumu noteikumiem un neizpauž šos noteikumus trešajām personām, izņemot pušu juridiskajiem konsultantiem, kā arī amatpersonām, kuru tiesības iepazīties ar pamat līgumu un pārdošanas līgumiem izriet no viņu pilnvarojuma.
11.2. Pircējs nekavējoties rakstiski informē Pārdevēju par jebkuru tiesas, izpildes, bankrota, reorganizācijas vai likvidācijas procesu, kas uzsākts pret viņu, kā arī par jebkuru Pircēja plānoto sadalīšanu, apvienošanu un pārveidošanu un jebkuru citu notikumu, kas ietekmē Pircēja pienācīgu Pamat līguma un jebkura Projekta līguma izpildi.
11.3. Pircējs atlīdzina Pārdevējam visas izmaksas, kas radušās saistībā ar Pircēja parāda piedziņu (tostarp juridiskos un tiesas izdevumus).
11.4. Pircējs iesniedz Pārdevējam tās personas(-u) vārdu(-us), kura(-as) ir pilnvarota(-as) pasūtīt un pieņemt preces Pircēja vārdā, un pilnvarojuma derīguma termiņu. Pēc pilnvarojuma termiņa beigām Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju par pilnvarojuma termiņa izbeigšanos tādā formā, ko var atveidot rakstiski.
11.5. Pārdevējs norāda uz Pircēja likumā noteikto pienākumu nodrošināt, ka Pircēja darbība ir saskaņā ar likumu un, ka Pircējs nepārdod no Pārdevēja iegādātos produktus vai nekādā citā veidā nepadara tos pieejamus personām vai teritorijās, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt vai izpildīt pasūtījumu, ja Pārdevējam ir aizdomas vai tas konstatē, ka pasūtījuma izpilde varētu būt starptautisko sankciju pārkāpums.
11.6. Uz Piegādes noteikumiem, Pamat līgumu un jebkuru Projekta līgumu attiecas Latvijas Republikas spēkā esošie tiesību akti.
11.7. Jebkurus strīdus, kas izriet no piegādes noteikumiem, pamat līguma vai pārdošanas līguma, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šā līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts pēc prasītāja izvēles LR tiesā vai Baltijas Starptautiskajā Šķīrējtiesā saskaņā ar minētās šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, procesa valoda – latviešu valoda.