Datu aizsardzības paziņojums

Šis Datu aizsardzības paziņojums attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar Onninen SIA klientu / piegādātāju reģistru

__Satura rādītājs

 1. Datu pārzinis
 2. Kādus personas datus mēs apstrādājam
 3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati
 4. Datu glabāšana
 5. Kādas ir Jūsu tiesības
 6. Kā izmantot savas tiesības
 7. Informācija par personas datu saņēmējiem
 8. Tiesības iesniegt sūdzību
 9. Mūsu pakalpojumiem nepieciešamie dati
 10. Informācija par automatizēto lēmumu pieņemšanu, t.sk., profilēšanu
 11. Datu izmantošana citiem nolūkiem
 12. Citviet, nevis no Jums, iegūtie Personas dati
 13. Datu aizsardzības speciālists__

1. Datu pārzinis

Onninen SIA
Dārzciema 39, Rīga, LV-1082, Latvija
Reģistrācijas Nr. 40003197626

Saistībā ar šo apstrādi Jūs varat sazināties, rakstot uz adresi datu.aizsardziba(at)onninen.com.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs varam apstrādāt šādas mūsu klientu personas datu kategorijas:

Ar mūsu klientu pārstāvjiem saistītie personas dati:
• Pārstāvja vārds, personas kods, adrese un amats
• Privātuzņēmēja komercdarbības numurs
• Mazā uzņēmuma īpašnieku kredīta pārskati

Personas dati saistībā ar mūsu klientu kontaktpersonām (piemēram, kontaktpersonām jautājumos par piegādēm un norēķiniem, kontu lietotāju tiesībām, un abonentu saraksts tirgvedības nolūkiem):
• Vārds/nosaukums
• Kontaktpersonas amats
• Kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese)

Ar tirgvedību saistītie dati:
• E-pasta adrese;
• Dati saistībā ar klientiem organizētajiem pasākumiem – pārstāvju vārds, uzvārds, uzņēmuma tālruņa numurs un e-pasta adrese;
• Informācija par aizliegumu saņemt tirgvedības ziņojumu e-pastā vai mobilajā tālrunī;
• Dati par tirgvedības un klientu apkalpošanas kārtību.

3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti Jūsu personas dati – TIESISKAIS PAMATS

Līgums

SIA “Onninen” nodarbojas ar santehnikas, apkures un gaisa kondicionēšanas, un elektronisko iekārtu un piederumu vairumtirdzniecību. Šī komercdarbība tiek veikta balstoties uz Onninen tiesībām veikt uzņēmējdarbību. Onninen tāpat ir tiesības savas komercdarbības ietvaros attīstīt savu komercdarbību, pilnveidot tās konkurētspēju, piedāvāt savus pakalpojumus potenciālajiem klientiem, iekasēt nesamaksātos parādus un nodrošināt jauno sadarbības partneru uzticamību.

Tā kā Onninen klienti ir juridiskas personas, nepieciešams nodrošināt, lai klienta uzņēmumā būtu nozīmēta kontaktpersona, ar kuras palīdzību praksē tiek īstenota sadarbība starp uzņēmumu un Onninen. Mēs apstrādājam klienta – juridiskās personas – kontaktpersonas personas datus, lai uzturētu un pilnveidotu attiecības ar klientu – juridisko personu – un izrakstītu rēķinus, pārvaldītu nesamaksātos parādus, piegādātu produktus un sniegtu pakalpojumus. Turklāt dati tiek apstrādāti saistībā ar pārdošanu, klientu piesaistīšanu, saziņu ar klientiem un klientu atbalsta pakalpojumiem.

Turklāt nolūkā, lai klients varētu noslēgt uzņēmuma līgumu ar Onninen, nepieciešams apstrādāt klienta pārstāvja personas datus. Parakstot līgumu, Onninen apstrādās pārstāvja personas datus, lai identificētu personu un pārliecinātos, ka pārstāvis rīkojas klienta vārdā.

Noteiktos apstākļos Onninen var apstrādāt klienta kredīta pārskatus, kas var tieši ietvert ar klienta īpašniekiem un/vai valdes locekļiem saistīto personas datu apstrādi. Kredīta pārskatu apstrāde tiek veikta nolūkā novērtēt klienta spēju uzņemties saistības, kas izriet no starp Onninen un klientu noslēgtā līguma.

Turklāt mēs apstrādāsim klienta pārstāvja personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un sūdzības saturu gadījumos, kad tiek iesniegta par mūsu produktu vai pakalpojumu kvalitāti. Šādas apstrādes pamatā ir Onninen leģitīmās intereses pārvaldīt un apstrādāt sūdzības par pakalpojumu kvalitāti.

Tirgvedība

Nolūkā informēt mūsu klientus par mūsu pakalpojumiem mēs apstrādājam klientu – uzņēmumu – e-pasta adreses. Noteiktos apstākļos tirgvedības nolūkā mēs varam apstrādāt klienta e-pasta adresi, kas piešķirta konkrētai fiziskai personai (piemēram, vārds.uzvārds@uzņēmumanosaukums.com). Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka Onninen adresē tirgvedības e-pastus pašiem klientiem – uzņēmumiem – nevis klienta pārstāvim vai kontaktpersonām, izņemot gadījumus, kad ir iegūta attiecīgo personu piekrišana.

E-pasta adreses apstrāde tiek veikta pārziņa leģitīmajās interesēs ar mērķi informēt tā klientus par Onninen pakalpojumiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret e-pasta adreses apstrādi tirgvedības mērķiem un atteikties turpmākajiem tirgvedības e-pasta paziņojumiem, uzspiežot uz saites “Atteikties no paziņojumu saņemšanas” e-pasta ziņojumā.

Onninen uzņēmējdarbības programmas ietvaros mēs organizējam pasākumus klientiem, kuros personas dati var tikt apstrādāti statistikas nolūkiem un nolūkā piešķirt dāvanas. Dati saistībā ar pasākumiem klientiem tiek apstrādāti nolūkā analizēt dalības intensitāti klientiem rīkotajos pasākumos, un to var izmantot arī nolūkā izlozes kārtībā piešķirt dalībniekiem dāvanas.

Šādu datu apstrāde tiek veikta pārziņa leģitīmajās interesēs nolūkā identificēt dalībniekus (klientu pārstāvjus), veicināt sadarbību ar klientiem un pilnveidot attiecības ar klientiem.

4. Datu glabāšana

Onninen personas datus glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams vai tiek prasīts saistībā ar to apstrādes mērķi.

Parasti mēs klientu datus glabājam, kamēr ir spēkā klienta pakalpojumu līgums, un papildus vēl noteikto noilguma periodu vai tādu periodu, kāds ir noteiks tiesību aktos.

Personas dati tiek glabāti attiecīgi mūsu pakalpojumu vajadzībām:
• Kontaktpersonas dati tiek glabāti tikmēr, kamēr viņš vai viņa ir kontaktpersona;
• Saņemot paziņojumu, ka persona vairs nav kontaktpersona, mēs nekavējoties dzēšam datus;
• Kredītu pārskatu dati tiek glabāti tikmēr, kamēr tiek pieņemts lēmums par vai pret uzņēmuma līguma slēgšanu;
• Klientu sūdzībās ietvertie dati tiek glabāti tikmēr, kamēr tiek atrisināta sūdzība un vairs nav juridiska pamata datu apstrādei;
Mūsu grāmatvedības uzskaitē ietverto dokumenti dati tiek glabāti saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti regulējošo tiesību aktu prasībām.
Klientiem rīkotajos pasākumos ievāktie personas dati tiek dzēsti, tiklīdz vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šādus datus.

Informācija par klienta pārstāvi, kurš ir uzvarējis izlozē tiks glabāti saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem tiesību aktiem.
Klientu e-pasta adreses tirgvedības nolūkā tiks apstrādātas, kamēr klients vai tā pārstāvis, vai kontaktpersona ir atteikusies no tirgvedības e-pasta sūtījumu saņemšanas. Informācija par atteikšanos no tirgvedības e-pasta sūtījumu saņemšanas tiks glabāta noteikto noilguma periodu.

5. Kādas ir Jūsu tiesības

Piekļuves tiesības

Kad Jūs pieprasāt piekļuvi saviem datiem, mēs Jūs informējam, vai mēs apstrādājam Jūs personas datus vai nē un izsniedzam Jūsu datu kopiju.

Tiesības labot

Jums ir tiesības papildināt nepilnīgus personas datus un labot neprecīzus datus.

Tiesības dzēst

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu personas datus no mūsu reģistra. Jūsu dati tiks dzēsti, ja datu glabāšanai vairs nebūs tiesiska pamata.

Tiesības iebilst

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus uz savu leģitīmo interešu pamata mūsu komercdarbības ietvaros pēc tam, kad esam novērtējusī, ka apstrāde nepārkāpj Jūsu personas datu aizsardzību. Šādās situācijās Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, pamatojot to ar Jūsu konkrēto situāciju.

Jūs tāpat varat jebkurā laikā iebilst pret datu apstādi tiešās pārdošanas nolūkiem.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja mēs Jūsu persona datus apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kas neietekmē pirms atsaukuma veiktās apstrādes likumīgumu. Pēc piekrišanas atsaukšanas mēs pārtrauksim ar piekrišanu saistīto darbību un pakalpojumus.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums var būt tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad apstrāde tiek ierobežota, pārzinis parasti Jūsu datus apstrādās, vienīgi glabājot tos. Jums ir šādas tiesības, piemēram, gadījumos, kad Jūs apstrīdat savu personas datu precizitāti, ja apstrāde ir nelikumīga vai ja Jūs iebilstat pret apstrādi, un Jūsu pieprasījums tiek izskatīts.

6. Kā izmantot savas tiesības

Jūs varat personīgi iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu jebkurā no mūsu veikliem vai pārdošanas birojiem, vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]. Iesniedzot pieprasījumu, Jums var būt nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

7. Informācija par personas datu saņēmējiem

Onninen kā datu pārzinis pats apstrādā personas datus, taču sadarbojas arī ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Onninen cenšas sadarboties tikai ar vislabākajiem sadarbības partneriem un uzņemas atbildību par savu pakalpojumu sniedzēju darbību attiecībā uz personas datu apstrādi. Šādi pakalpojumu sniedzēji var būt dažādi, taču tie ietver:

• Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus
• Tirgvedības pakalpojumu sniedzējus
• Loģistikas pakalpojumu sniedzējus

Personas dati tiek uzskatīti par nodotiem ārpus ES un EEZ teritorijas ar mūsu sadarbības partnera – Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēja – starpniecību, jo piekļuve personas datiem notiek caur Indiju. Mēs esam noslēguši līgumu ar mūsu pakalpojum sniedzēju par datu pārraidi, kas atbilst ES Komisijas apstiprinātajām līguma standartklauzulām. Līguma standartklauzulas Jūs atradīsiet šajā vietnē: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/ uri=CELEX%3A32010D0087

Valsts iestādēm tāpat ir tiesiskajos aktos piešķirtas tiesības piekļūt personas datiem. Šādas iestādes ir, piemēram, policija, muita, robežsardze un nodokļu administrācijas iestādes.

8. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Latvijā šāda uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija, adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija (www.dvi.gov.lv).

9. Mūsu pakalpojumiem nepieciešamie dati

Nolūkā sniegt mūsu pakalpojumus uzņēmumam, kuru Jūs pārstāvat, mums ir jāapstrādā nepieciešamie personas dati. Šādi dati ietver, piemēram, Jūsu vārdu un kontaktinformāciju. Ja netiek sniegti attiecīgie personas dati, nav iesējams noslēgt un izpildīt līgumu starp Onninen un klientu – uzņēmumu.

10. Informācija par automatizēto lēmumu pieņemšanu, t.sk., profilēšanu

Jūsu personas dati netiek izmantoti profilēšanai vai automatizētajai lēmumu pieņemšanai.

11. Datu izmantošana citiem nolūkiem

Mēs neapstrādājam Jūsu personas datus nekādiem citiem nolūkiem, izņemot šajā dokumentā norādītos. Ja vēlāk radīsies jauni apstrādes nolūki, mēs informēsim Jūs par tiem un arī par apstrādes tiesiskajiem pamatiem. Ja nepieciešams un ja turpmākās apstrādes nolūks nav savienojams ar apstrādes nolūku, kuram personas dati sākotnēji tika ievākti, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei jaunajam nolūkam.

12. Citviet, nevis no Jums, iegūtie Personas dati

Mēs aktualizējam informāciju par uzņēmumu, piemēram, paraksttiesīgās personas vārdu, izmantojot INFOCON (crediweb.lv) un Lursoft (lursoft.lv) datubāzes.

13. Datu aizsardzības speciālists

Tā kā Onninen ir daļa no koncerna Kesko, Jūs varat sazināties ar Kesko Corporation Datu aizsardzības speciālistu, ja Jūsu lieta ir saistīta ar personas datu apstrādi vai savu tiesību izmantošanu Eiropas Savienībā saistībā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Eiropas Savienībā.
DPO kontaktinformācija: tietosuojavastaava(at)kesko.fi

Pasta adrese:
Kesko Corporation
P.O.B. 1
FI-00016
Kesko